Prezydent Andrzej Duda podpisał nową ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Jak przekonują ustawodawcy, nowy system ma chronić legalny handel tzw. towarami wrażliwymi i doprowadzić do ograniczenia uszczupleń w podatkach. 3 kwietnia 2017 roku ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a w życie wejdzie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katalog towarów wrażliwych obejmie m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje i preparaty smarowe (dodatki do paliw silnikowych), susz tytoniowy, alkohol etylowy całkowicie skażony oraz wyroby zawierające alkohol etylowy (rozcieńczalniki, rozpuszczalniki i odmrażacze na bazie alkoholu etylowego). Do kategorii tzw. towarów wrażliwych zalicza się również oleje przepracowane, odpadowe paliwa, zlewki, rozpuszczalniki jednorodne, płyny niezamarzające lub inne odpady zawierające lub mogące zawierać alkohol. Ponadto należą do niej również oleje i paliwa odpadowe, zlewki, rozpuszczalniki jednorodne, płyny niezamarzające lub inne odpady zawierające lub mogące zawierać alkohol. Towary podlegające monitoringowi są oznaczone odpowiednimi kodami celnymi.

Ministerstwo Finansów udostępnia elektroniczny rejestr „e-Przewóz”, który umożliwi klientom realizację ustawowych obowiązków związanych ze zgłoszeniem przewozu do rejestru w systemie SENT oraz jego aktualizację. Usługa ta będzie świadczona za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i pozwoli na obsługę przewozu „towarów wrażliwych” na i przez terytorium Polski.

Wymienione wyżej towary zgłoszone do odbioru, przy masie brutto przekraczającej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów, podlegają zgłoszeniu do Centralnego Rejestru. Wówczas generowany jest elektroniczny numer referencyjny oraz specjalny klucz szyfrujący. Bez klucza transportujący może odmówić wykonania transportu. Tym samym zgłoszenie nie zostanie zrealizowane.

Od 1 maja 2017 kontrola na drodze, która wykaże brak przez kierowcę uzyskanego przy rejestracji ,,klucza’’ wiąże się z mandatami do 7 500 zł dla kierowcy oraz nie mniej niż 20 000 zł dla firm uczestniczących w łańcuchu transakcji, a także z opłatami za zatrzymanie, holowanie i parkowanie pojazdu.

Bio Service informuje, że firmy współpracujące w ramach programu są przygotowane na wprowadzone zmiany wynikające z ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Klientów Bio Service, którzy chcą uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu z naszymi partnerami.

Treść całej ustawy dostępna jest pod linkiem.