W minioną środę ekipa z al. Ujazdowskich przedstawiła rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dokument zakłada m.in. szybsze wejście w życie przepisów o centralnej ewidencji pojazdów.

SKP

Jak poinformowało Centrum Informacji Rządu:
– Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Obecna nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, co do zasady, przyspieszy wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

Zgodnie z vacatio legis dla noweli, przepisy wprowadzające CEPiK 2.0 zaczną obowiązywać 30 października tego roku. Wcześniejsza nowelizacja wskazywała datę 4 czerwca 2018 r. Wówczas miał rozpocząć działanie całościowo uruchomiony, zmodernizowany system. Obecne przepisy zakładają natomiast stopniowe jego wprowadzanie.

Nowela ustawy zakłada, że od 30 października tego roku, za badanie techniczne, od którego uzależnione będzie dopuszczenie pojazdu do ruchu, płatność ma być dokonywana przed jego przeprowadzeniem. Wyjątkiem od przepisu ma być sytuacja, kiedy rozliczenie usługi nastąpi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Tym sposobem przedsiębiorcy – szczególnie ci zarządzający flotą samochodową, otrzymali pewne preferencyjne warunki, ułatwiające im prowadzenie działalności.

Inne uregulowanie zawarte w noweli zwiększa i doprecyzowuje zakres danych wprowadzanych do CEP. Na jego mocy do baz danych systemu będą trafiać informacje o tzw. prawach na rzeczy cudzej, dotyczące pojazdu. Mowa o zabezpieczeniach typu przejęcie samochodu przez organ egzekucyjny, a także innych zabezpieczeniach majątkowych.

Ustawa poszerza także katalog podmiotów zobowiązanych do przekazywania CEP informacji o szkodach istotnych w pojazdach nieubezpieczonych, powstałych w wyniku wypadku. Obok zakładów ubezpieczeń, będzie musiał to robić także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Rejestr takich zdarzeń ruszy 4 czerwca 2018r.

Ustawa definiuje szkodę istotną jako: szkodę w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu, mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i kwalifikującą pojazd do dodatkowego badania technicznego, która została stwierdzona przez UFG lub przez zakład ubezpieczeń, w związku z otrzymanym jej zgłoszeniem z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

Natomiast już od października tego roku UFG zyska dostęp do danych zgromadzonych w CEK w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. Dzięki nowym przepisom UFG będzie mogło efektywniej zwalczyć przestępczość ubezpieczeniową. Zakłady ubezpieczeń mają z kolei skuteczniej likwidować szkody i łatwiej identyfikować pojazdy nieubezpieczone. Katalog tych danych określi rozporządzenie.

Nowela wprowadza też zmiany w katalogu organów upoważnionych do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu i pozwoleń czasowych na prowadzenie auta. Do grona uprawnionych (Policja, Żandarmeria Wojskowa oraz Inspekcja Transportu Drogowego) dołączy z końcem października Straż Graniczna.

Wraz z projektowanymi przepisami, powróci obowiązek przekazywania przez producentów i importerów pojazdów danych dotyczących homologacji do elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów. Vacatio legis dla przepisów obligujących do wpisywania tych informacji ma wynieść okrągły rok.

Znikną natomiast bariery prawne w dostępie do danych udostępnianych obecnie przez CEK i CEP na portalu danepubliczne.gov.pl i w dalszym ich przetwarzaniu przez dowolny, zainteresowany podmiot. Nie będzie konieczności składania wniosku, a dostęp do bazy zostanie znacznie ułatwiony w technicznym znaczeniu, dzięki wprowadzeniu interfejsu programistycznego API, dedykowanego do celu pobierania danych.

Wprowadzenie zmian nakierowane jest na podniesienie poziomu bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym. Bezpośrednią tego przyczyną ma być poszerzenie zakresu danych na temat samochodów, udostępnianych z CEP. Do tego, zdaniem autorów zmian, ma dojść poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.